Všeobecné obchodní podmínky a Provozní řád
fitness a sauny a základní pravidla pro opalování v soláriu

Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, permanentky nebo služby, které fitness nabízí.

Všeobecné obchodní podmínky

Název zařízení: MY FIT Český Krumlov
Adresa: Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
Provozovatel : MY FIT CK s.r.o., se sídlem: Tovární 66, Domoradice, 381 01 Český Krumlov IČO:14036665, zapsaná v OR Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 31652

Provozní doba:

Dle aktuálního rozvrhu vyvěšeného na nástěnce v provozovně nebo dle aktuálního rozvrhu na webových stránkách www.my-fit.cz event. dle individuální dohody.
Poslední vstup je možný 45minut před ukončením provozní doby. 15 minut před ukončením provozní doby musí návštěvníci opustit tělocvičny a saunu a při ukončení provozní doby budovu.

Kontakt:

Telefonní číslo: 602050600 e-mail: recepce@my-fit.cz
Odpovědná osoba: Paul Lindner

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností provozovatele-společnosti MY FIT CK s.r.o., Tovární 66, Domoradice, 381 01 Český Krumlov IČO: 14036665
a Návštěvníkem/kupujícím využívajícím služeb provozovatele.

1. Permanentkou (členskou kartou) se rozumí:

• Permanentka na 10 vstupů s platností 3 měsíce
• Permanentka na 30 vstupů s platností 6 měsíců
• Permanentka na 3 měsíce
• Permanentka na 6 měsíců
• Permanentka na 12 měsíců

Nákupem jakéhokoliv vstupu či permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a Provozním řádem a potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení členské karty (permanentky) se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní údaje: tel. číslo a e-mail v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Členská karta (permanentka) je vystavena na jméno a je nepřenosná. Vystavení členské karty je zdarma. Při ztrátě karty je za vystavení nové karty účtován poplatek 50 Kč.

2. Služby

Ceny veškerých služeb jsou uvedeny v platném ceníku, který je pravidelně aktualizován.
Rezervace – skupinová cvičení-lze provést těmito způsoby
• osobně na recepci fitness centra v provozovně v provozních hodinách recepce
• telefonicky na čísle 602050600 nebo emailem na recepce@my-fit.cz
• pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra – www.my-fit.cz
Skupinové cvičení se koná pouze s 5 a více osobami
Rezervaci je možné zrušit max. 8 hodin před začátkem dané aktivity (pouze přes rezervační systém, telefonicky nebo emailem), jinak je klient povinen hodinu uhradit, a to odebráním bodu z bodové karty nebo uhrazením částky ve výši 160,-Kč.
Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů fitness centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

3. Platební podmínky

Platbu za služby je možné provést v hotovosti v provozovně během provozní doby s obsluhou nebo přes rezervační systém – platební bránou společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana – platby kartou a platebními tlačítky bank.

4. Ochrana osobních údajů

S Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen: „GDPR) vedeme o registrovaných klientech na základě jejich souhlasu při registraci v našem fitness o Vás tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail a telefonní číslo.
Společnost MY FIT CK s.r.o. se zavazuje, že tyto osobní údaje použije pouze k účelům, jak je výše uvedeno a nepředá je žádné třetí straně.

5. Řešení sporů

Pokud dojde ke sporu mezi MY FIT CK s.r.o. a Návštěvníkem (kupujícím), lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující/spotřebitel (Návštěvník) je oprávněn kontaktovat dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Českou obchodní inspekci sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího (Návštěvníka).

PROVOZNÍ ŘÁD FITNESS A SAUNY

V textu dále provozovna

Provozní řád je zpracovaný v souladu se zákone č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.
Provozní řád je vyvěšen na viditelném místě u vstupu do samotné provozovny (nástěnka), je k dispozici u obsluhy fitness a je zveřejněn na webových stránkách.

Každý návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem a počínat si v souladu s tímto řádem a řídit se pokyny obsluhy. Zakoupením vstupného/permanentky dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s provozním řádem fitness studia a sauny svůj plný a bezvýhradný souhlas.

Název zařízení: MY FIT Český Krumlov

Adresa: Tovární 66, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
Kontakt: Telefonní číslo: 602050600, e-mail: recepce@my-fit.cz
Provozovatel: MY FIT CK s.r.o., se sídlem: Tovární 66, Domoradice, 381 01 Český Krumlov IČO: 14036665, zapsaná v OR Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 31652

Provozní doba:
dle aktuálního rozvrhu vyvěšeného na nástěnce v provozovně a na webových stránkách www.my-fit.cz event. dle individuální dohody. Poslední vstup je možný 45minut před koncem provozní doby. 15minut před ukončením provozní doby musí návštěvníci opustit tělocvičny a saunu a při ukončení provozní doby budovu

– V celých prostorách provozovny platí zákaz kouření.

– Vstup je možný po uhrazení vstupného nebo po předložení platné členské karty (permanentky). Bez předložení platné permanentky nebude vstup umožněn.
Neoprávněný vstup nebo jeho umožnění je pod pokutou až 2000,-Kč, případně zrušení platné permanentky osoby, která neoprávněný vstup umožnila bez nároku na vrácení finančních prostředků. Neoprávněným vstupem se rozumí vpuštění 3. osoby přes čtecí zařízení prostřednictvím vlastního účtu.

– Do všech prostor provozovny je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo obuvi, osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoliv vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor provozovny bez náhrady vyvedeny. Zákaz vstupu platí i pro osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla infekční choroba.

– Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Mladším osobám (7 – 14 let) je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, sourozenec, trenér apod.), která přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého, je povinna se mu věnovat a nenechat jej bez dozoru.

– Návštěvníci v prostorách fitness centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení nevykazuje známky závady bránící bezpečnému užívání. Veškeré zjištěné závady na zařízení, nářadí, náčiní nebo cvičebních pomůckách jsou návštěvníci povinni neprodleně nahlásit personálu na baru, na tel. čísle 602 050 600 nebo na emailu recepce@my-fit.cz a okamžitě toto přestat užívat. Cvičení na takovém stroji/zařízení je zakázáno! Zároveň žádáme o nahlášení i jiných nedostatků (sprchy, šatny WC apod.) nebo havárií, které budou zjištěny během vaší návštěvy.

– Návštěvník, který cvičí sám bez dozoru trenéra, cvičí na vlastní odpovědnost. Provozovatel fitness centra nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti s cvičením. V případě úrazu či jiného zranění v prostorách fitness centra jej musí návštěvník neprodleně nahlásit, aby se provedl záznam o této skutečnosti do knihy úrazů.

– Návštěvníci jsou povinni vstupovat do prostorů ve vhodném čistém sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou. Při znečištění podlahy nevhodnou obuví účtujeme poplatek 500 Kč. Není přípustné vstupovat bez obuvi, za nevhodnou obuv jsou považovány sandály nebo pantofle.
Z hygienických důvodů je při cvičení každý z návštěvníků povinen používat vlastní ručník nebo jinou vhodnou a dostatečně velkou podložku. Ručník je možné si za poplatek dle ceníku zapůjčit na recepci fitness. Při cvičení na strojích je nutné používat ručník a následně stroje otřít papírovým ručníkem s dezinfekčním prostředkem, které jsou v tělocvičnách k dispozici.

– Návštěvník provozovny (fitness, squashe, skupinových lekcí pod vedením kvalifikovaných instruktorů a sauny) prohlašuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý návštěvník musí přizpůsobit svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a vyžádat si ke svým aktivitám lékařský souhlas. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během návštěvy provozovny nebo po ní.

– Každý návštěvník by si měl být vědom svých fyzických schopností a nepřeceňovat své síly. Před první návštěvou by se zákazník měl informovat o jednotlivých typech kondičního cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace). Vyhne se tak případnému extrémnímu přetížení organismu případnému zklamání ze špatně zvoleného cvičení. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat své záměry se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení. Začátečník rovněž musí oznámit cvičiteli/ce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením. Pokud si zákazník zvolí určitý typ cvičení, ale až v průběhu cvičení zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelem/kou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.

– Ve fitness centru jsou k dispozici šatny pro ženy (90 uzamykatelných skříněk) se zázemím (4 sprchy, 2 umyvadla) a oddělená WC, šatny pro muže (80 uzamykatelných skříněk) se zázemím (4 sprchy, 2 umyvadla) a oddělené WC a společná sauna (podmínky používání dále).
– V šatnách jsou skříňky s klíčem, kam je možnost uzamknout veškeré své věci. Není vhodné a nedoporučuje se brát do provozovny cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) Prosím berte na vědomí, že uzamykatelná skříňka není trezor. V případě ztráty takovýchto věcí ze skříňky v šatně, které jsou v rozporu s těmito pravidly, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno okamžitě ohlásit pracovníkovi recepce, který přivolá policii k sepsání protokolu. Návštěvník dále se zaměstnancem provozovny ihned vyplní příslušný tiskopis o škodě. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
– Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně ke všem návštěvníkům fitness centra a nerušit ostatní při tréninku.
– Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení není dovoleno. Po ukončení cvičení návštěvník vrátí nářadí na své místo (činky, podložky apod.)

– Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit provozovateli částku 300 Kč jako náklad na výměnu zámku a výrobu klíče.

– Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.
– Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

– Náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelům, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry. V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z fitness centra vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!

– V prostoru sprch je zakázáno se holit, stříhat si nehty i vlasy nebo odstraňovat kůži.

– Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné proti požární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách.

– Po ukončení cvičení Návštěvník zkontroluje, zda v prostoru celé tělocvičny nic nezapomněl a nechá klíč od skříňky v zámku od skříňky. V případě, že skříňka zůstane uzamčena, bude následně otevřena a případné osobní věci budou vyklizeny. Za věci zapomenuté v posilovně nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Nalezené a předané věci jsou uloženy na recepci a označeny “ztráty a nálezy”. Zapomenuté věci jsou uloženy po dobu 1 měsíce a následně jsou zlikvidovány.
– Před odchodem z provozovny Návštěvník uhradí na baru veškeré své konzumace.
– Při návštěvě fitness centra zájmovými skupinami (sportovní oddíly, zájmové kluby), je vedoucí této skupiny zodpovědný za program, dodržování bezpečnostních opatření, dodržování provozního řádu provozovny.

– Personál průběžně kontroluje technický stav jednotlivého posilovacího náčiní. Drobné závady jsou odstraněny ihned, při potřebě náročnější opravy je náčiní odstaveno mimo provoz do doby odstranění závady personálem nebo servisní firmou.
Pravidelný servis je zajištěn specializovanou firmou.

Návštěvník nedodržující provozní řád může být z fitness centra vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

Provozní řád sauny

– Návštěvník sauny je povinen dodržovat kromě výše uvedeného i tento – provozní řád sauny.
– Max. kapacita sauny je 10 osob. Sauna je společná
– Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny používá k podložení těla vlastní osuška a prostěradlo, je možné si osušku i prostěradlo zapůjčit na recepci fitness za poplatek dle platného ceníku.
– Ve všech prostorách sauny se návštěvník pohybuje bez oblečení, bos nebo ve vlastní donesené, čisté a k tomu vhodné obuvi.
– Před saunováním je návštěvník sauny povinen se osprchovat teplou vodou a použít sprchový gel nebo mýdlo.
– Saunování je doporučeno především zdravým osobám. Každý návštěvník jej podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. Prohlídku u lékaře před návštěvou sauny rovněž doporučujeme osobám, které si nejsou jisty svým zdravotním stavem.
– Do prostoru sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým a osobám pod vlivem drog. Neukázněný nebo nevhodně se chovající návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.
– Vstup do sauny je zakázán osobám trpícím zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, bolestí hlavy, malátností, záněty horních cest dýchacích aj.), dále osobám s chorobami kožními (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány apod.). Vstup není rovněž povolen osobám trpícím střevními chorobami. Zákaz vstupu do sauny platí i pro osoby nacházejícími se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla infekční choroba.
– V prostoru sauny je zakázáno se holit, stříhat si nehty i vlasy nebo odstraňovat kůži a používat aromatické oleje
– Návštěvníci jsou povinni před a po opuštění sauny použít sprchy.
– Návštěvníkům sauny je doporučeno dodržovat pitný režim.
– Návštěvníci sauny jsou povinni šetřit zařízení sauny a jsou povinni hradit škody, které byly způsobeny jejich vinou.
– Pro snížení rizika případného úrazu nedovolte dětem používat saunu, pokud nebudou plně pod dohledem.
– Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 15 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení.
– Těhotné ženy by se měly obrátit na svého lékaře před použitím sauny. Nadměrná teplota má vysoký potenciál způsobit poškození plodu v průběhu prvních měsíců těhotenství.
– Pozor na nebezpečí přehřátí, normální tělesná teplota by neměla stoupnout na 39°C. Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztrátu vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při přehřátí dochází ke zvýšení vnitřní teploty vašeho těla a proto se nedoporučuje vysoké nastavení teploty pro saunování.
– Použití alkoholu, drog nebo některých léků před saunováním nebo během saunování může vést ke ztrátě vědomí.
– Osoby trpící obezitou nebo osoby léčené v minulosti na srdeční choroby, nízký nebo vysoký krevní tlak, problémy s oběhovým systémem nebo diabetici by se před používáním sauny měly poradit se svým lékařem.
– Osoby používající léky by se měly poradit se svým lékařem před použitím sauny, neboť některé léky mohou vyvolávat ospalost, zatímco jiné mohou mít vliv na srdeční rytmus, krevní tlak a krevní oběh.
– Před saunováním a po saunování věnujte zvýšenou pozornost vašemu momentálnímu zdravotnímu stavu.
– Nikdy neusínejte uvnitř sauny, když je sauna v pracovním režimu.
– Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.

 

PRAVIDLA PRO OPALOVÁNÍ V SOLÁRIU

– Pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte léky, poraďte se o možnosti opalování s
ošetřujícím lékařem. Váš zdravotní stav nebo vliv některých léků může být znásoben účinkem UV záření.

– Zjistěte si fototyp Vaší kůže. Na základě výsledků tohoto testu Vám obsluhující personál doporučí Váš individuální opalovací program.

– Dodržujte maximální doporučené opalovací časy a intervaly mezi opalováním dle doporučeného opalovacího programu s ohledem na stav a typ Vaší kůže.

– Mezi prvním a druhým opalováním vyčkejte minimálně 48 hodin.

– Neopalujte se ve stejný den v soláriu a na slunci (dávky UV záření se sčítají).

– Před opalováním si odložte šperky.

– Před opalováním je nutné se důkladně odlíčit. Nepoužívejte již několik hodin před opalováním make-up a parfémy.

– Nepoužívejte žádné opalovací krémy s ochranným faktorem.
Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu (a opačně). Doporučuje se pouze speciální solární kosmetika, která má pokožce dodat potřebnou
vlhkost a vitamíny, čímž zabraňuje nadměrnému stárnutí pokožky.

– Chraňte před ozářením citlivé části pokožky – jizvy, znaménka, tetování, genitálie.

– Během opalování je nutné chránit si oči pomocí speciálních ochranných brýlí nebo očních ochranných fólií (kontaktní čočky nebo sluneční brýle s UV filtrem nejsou náhradou speciálních ochranných brýlí). V případě nedodržení tohoto pravidla si vážným způsobem poškozujete zrak !!! Pokud se díváte přímo do rozsvíceného solária po dobu cca. 6 vteřin, již překračujete kritickou hranici záření, kterou snese Vaše oko. Pokud máte v rozsvíceném soláriu zavřená oční víčka, překračujete nebezpečnou dávku UV záření pro Vaše oko asi po 1 minutě.

– Při opalování v soláriu ležte nehybně.

– Po opalování se několik hodin nesprchujte, aby nedošlo k přerušení procesu pigmentace.

– Pokud se po opalování objeví zčervenání, mělo by být další opalování alespoň na týden zastaveno a poté zahájeno opět od počátku programu.

– Po intenzivní opalovací kúře se doporučuje přestávka až 4 týdny.
Intenzivní opalovací kúra může probíhat např. tak, že budete chodit do solária obden celkem maximálně 10x a opalovací čas si budete postupně prodlužovat od počátečních 5 minut až do doporučeného maxima pro konkrétní fototyp kůže. Pro udržení opáleného vzhledu stačí 1 návštěva solária za 1 až 2 týdny.
– Počet opalování za rok nemá překročit 50 až 100.
Někteří dermatologové uvádějí dokonce pouze 20 návštěv v soláriu ročně! Vše je individuální a hodně záleží na fototypu Vaší pokožky, na počtu mateřských znamének apod.

– Dalšímu použití solária by se měly vyhnout osoby, u kterých se do 48 hodin po prvním opalování objevily nenadálé účinky jako výrazné svědění nebo zčervenání pokožky apod.

Pokud se po opalování objeví opuchliny, bolesti nebo změny v pigmentaci kůže
(změny u stávajících pigmentových skvrn), neprodleně vyhledejte lékaře.

 

Solárium nesmí používat:
• osoby mladší 18-ti let,
• osoby se sklonem k tvorbě pih,
• osoby s přírodní zrzavou barvou vlasů,
• osoby se skvrnami a výrazně světlou barvou pokožky,
• osoby s více jak 16-ti mateřskými znaménky na těle o průměru nad 2mm,
• osoby s atypickými mateřskými znaménky (asymetrickými, nepravidelně ohraničenými,
většími než 5mm, s kolísavou pigmentací),
• osoby trpící úžehem,
• osoby bez schopnosti opálit se bez spálení pokožky
• osoby, které prodělaly rakovinu kůže nebo mají předpoklady ke vzniku rakoviny kůže,
• osoby, které jsou v blízkém příbuzenském vztahu k osobě s historií melanomu,
• osoby citlivé na světlo nebo užívající léky, které vyvolávají citlivost na světlo

 

Prosím nerušte ostatní, buďte slušní a ohleduplní vůči všem návštěvníkům fitness centra a pokuste se spolu s námi vytvořit příjemnou domácí atmosféru a sportovní zážitek, který společně s Vaším odhodláním pravidelně cvičit povede k Vašemu osobnímu úspěchu.

Věříme, že v našem fitness strávíte mnoho příjemných chvil a možná najdete i nové přátele.

Děkujeme

 

Tento Provozní řád je platný od 1. 7. 2023.

 

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách www.my-fit.cz a na nástěnce v prostoru u recepce.

Share This